ALLE INFORMATIE OVER
DE NIEUWE
LEERWEG.

DE NIEUWE LEERWEG.

Het onderwijs is elke dag anders. De tijd verandert snel en ook de eisen die aan leerlingen gesteld worden. Voor velen voelt het als gisteren dat de vernieuwing vmbo plaats vond. In 2016 werden voor de beroepsgerichte leerwegen tien nieuwe profielen geïntroduceerd, LOB kreeg een vaste plek in het curriculum en er kwam een nieuwe structuur met kern, profielvakken en keuzevakken.

De volgende grote vernieuwing vindt plaats voor de gemengde en theoretische leerweg. Deze twee leerwegen gaan straks samen verder onder de (tijdelijke) naam de Nieuwe Leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma.

Bekijk hiernaast de animatie van de Nieuwe Leerweg.

DE BASIS VAN HET PROGRAMMA.

PRAKTIJKGERICHTE VAARDIGHEDEN.

Ook wel 21e-eeuwse, vakoverstijgende of brede vaardigheden. Deze vaardigheden worden niet gekoppeld aan een vak of beroep maar zijn wel nodig als mens en burger. De vaardigheden staan niet op zichzelf en kunnen in verschillende contexten geoefend worden. Te denken valt aan vaardigheden als communiceren, werken binnen een organisatie, digitale vaardigheden.

SYSTEMATISCH
WERKEN.

Het omgaan met opdrachten. Leerlingen werken aan realistische en meervoudige opdrachten van een echte opdrachtgever, waarbij de stakeholders uit de regio actief betrokken worden. Te denken valt aan het organiseren van een evenement, het doen van onderzoek, ontwerpen van een product of een praktische oplossing bedenken voor een probleem.

LOOPBAANORIËNTATIE
EN -BEGELEIDING.

Inzicht krijgen in jezelf, zodat je een gerichte keuze kan maken voor een vervolgopleiding. Dit is één van de belangrijkste doelen van het vmbo. Jezelf leren kennen is een continu proces dat als een rode draad door de opleiding loopt. Het loopbaan oriëntatie- en begeleiding programma (LOB) draagt daaraan bij.

WERKVELDEN.

De wereld van arbeid en beroep is omvangrijk en heel divers. In Nederland zijn er al bijna 440 beroepen. Om een leerling een beeld te geven van de loopbaan-mogelijkheden zijn er per praktijkgericht programma verschillende werkvelden omschreven. Binnen verschillende werkvelden onderzoekt de leerling welke beroepen of aspecten het best aansluiten bij de persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren. Daardoor kan een leerling een gerichte keuze maken voor een vervolgopleiding.

PROGRAMMASPECIFIEKE KENNIS EN VAARDIGHEDEN.

Het specifieke deel van de praktijkgerichte programma’s bestaat uit vastgestelde kennis- en vakvaardigheden die geformuleerd worden in eindtermen. Deze kunnen worden afgeleid van vastgestelde vmbo-examenprogramma’s of [delen van] mbo-programma’s.

VRAAGSTUKKEN.

Vraagstukken gaan over complexe dilemma’s die spelen binnen de werkvelden van een specifiek praktijkgericht programma. Vraagstukken gaan over problemen die spelen op verschillende schaalniveaus, van mondiaal tot lokaal. Door te werken aan vraagstukken leren leerlingen kritisch denken en draagt het bij aan het ontwikkelen van probleemoplossend denken en handelen.

DOEL.

Doel van de Nieuwe Leerweg is het optimaal voorbereiden van leerlingen op een doorstroom naar mbo (niveau 4) of de havo. Met het praktijkgerichte programma maken leerlingen in de bovenbouw kennis met de wereld om zich heen. Ze verdiepen zich in werkmogelijkheden, bijbehorende studies, innovaties en toekomstperspectief van beroepen en sectoren en de bijbehorende bedrijfsculturen. Leerlingen krijgen ook de mogelijkheid hun talenten, kwaliteiten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen en op basis van ervaringen gefundeerde keuzes te maken. Binnen de Nieuwe Leerweg is er nu ook een vaste plek voor LOB.

Met het praktijkgerichte programma ontwikkelen leerlingen daarnaast algemene en praktische vaardigheden, als samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren, waarmee ze goed voorbereid worden op doorstroom naar een opleiding op mbo of havo.

UITGANGSPUNTEN.

PRAKTIJKGERICHTE PROGRAMMA'S.

Voor de nieuwe leerweg zijn er praktijkgerichte programma’s die licentievrij en licentiegebonden zijn. De licentievrije programma’s mogen door elke school aangeboden worden, de licentiegebonden programma’s mogen alleen aangeboden worden door scholen die daarvoor een licentie hebben.

PRAKTIJKGERICHTE
LICENTIEVRIJE
PROGRAMMA'S.

PRAKTIJKGERICHTE
LICENTIEGEBONDEN
PROGRAMMA'S.

* Namen gaan nog veranderen

Op basis van de ervaringen in de pilotfase zullen er mogelijk nog wijzigingen plaatsvinden.

TOETSING EN AFRONDING.

Gedurende de pilotfase zullen er mogelijk nog wijzigingen plaatsvinden in wijze van toetsing en afronding. De onderdelen van het examenprogramma worden middels een schoolexamen afgenomen. De examenonderdelen die door de leerlingen uitgevoerd worden, dienen door de scholen zelf verantwoord te worden in een PTA (programma van toetsing en afsluiting).

CONCEPT EXAMENPROGRAMMA’S.​

Voor de praktijkgerichte licentievrije programma’s zijn er in 2021 concepten opgeleverd van de examenprogramma’s. Deze worden gebruikt door de pilotscholen. Met het praktijkgerichte programma ontwikkelen leerlingen daarnaast algemene en praktische vaardigheden, als samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren, waarmee ze goed voorbereid worden op doorstroom naar een opleiding op mbo of havo.

Januari 2019
Januari 2019

Brief advies nieuwe leerweg

De brief 'Advies praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg' wordt door de VO-raad, SPV (Stichting Platform Vmbo), Platform TL en SLO naar de minister gestuurd. 

December 2019
December 2019

Kader praktijkgerichte programma

Sterk Beroepsonderwijs stelt het kader vast dat wordt gebruikt bij de verdere uitwerking en invulling van het praktijkgerichte programma. 

December 2020
December 2020

Start pilot

136 scholen door heel Nederland zijn van start gegaan met de pilot praktijkgerichte programma’s. In deze pilot proberen docenten, met hun leerlingen, per school, praktijkgericht programma's uit. 

Mei 2021
Mei 2021

Eerste concept examenprogramma’s

De concept examenprogramma's voor de praktijkgerichte licentievrije programma's worden gepubliceerd. Bekijk de concepten hier.

Juni 2021
Juni 2021

Webinars over de concepten

In een reeks webinars wordt er door vakinhoudelijke medewerkers van SLO een toelichting gegeven op de concept examenprogramma's. 

Augustus 2021
Augustus 2021

Start pilot in leerjaar 3

Leerlingen van leerjaar 3 starten op de pilotscholen met de licentievrije programma’s.

Februari 2022
Februari 2022

Techniek en Innovatief Vakmanschap

Er is een nieuw licentievrij praktijkgericht programma in ontwikkeling: Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV). TIV wordt een breed licentievrij techniek programma dat zich specifiek richt op het werken in de technische sector en de doorstroom naar een technische mbo-opleiding of het havo.

Augustus 2022
Augustus 2022

Start pilot in leerjaar 4

De pilot licentievrije programma’s gaat verder met leerjaar 4 en er start een tweede cohort leerlingen in leerjaar 3. Ook start de pilot voor de licentiegebonden programma’s in leerjaar 3.

Mei 2023
Mei 2023

examens licentievrije programma’s

De eerste examens van de licentievrije programma’s.

Mei 2023
Mei 2023

Tweede concept examenprogramma’s

Nieuwe versies van de concept examenprogramma's  worden gepubliceerd. Bekijk de concepten hier.

Vandaag

Mei 2024
Mei 2024

examenprogramma’s

De tweede examens van de licentievrije programma’s en de eerste examens van de licentiegebonden programma’s.

Augustus 2024
Augustus 2024

Invoering nieuwe leerweg

De verwachte invoeringsdatum van de nieuwe leerweg met praktijkgerichte programma’s op alle scholen in Nederland.

AFSPRAAK INPLANNEN.

Plan een individuele afspraak in om samen door het programma te lopen van de Nieuwe Leerweg.

BESTELLEN.

Deze week al aan de slag gaan met het nieuwe lesmateiaal voor De Nieuwe Leerweg? Bestel het materiaal hier.

bekijk het lesmateriaal.

Voor De Nieuwe Leerweg ontwikkeld Dubbelklik een uitgebreid lesaanbod bestaande uit SKILLS, THEMA & PROJECT modules.